Výkon technického dozoru

 • Seznámení se s podklady, podle kterých se provádí realizace stavby (položkové cenové nabídky, pasportizace, skutečný stav, obsah již uzavřených smluvních vztahů a pod.).
 • Součinnost při uzavírání smluvního vztahu se zhotovitelem díla.
 • Vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
 • Kontrola průběhu stavby dle uzavřené smlouvy o dílo, položkových cenových nabídek zhotovitele v pravidelných i nepravidelných intervalech, vždy se zápisem do stavebního deníku.
 • Kontrola věcné správnosti koordinace jednotlivých pracovních činnosti zhotovitele díla.
 • Zajištění projednání změn technického řešení jednotlivých subdodávek dle skutečně prováděných prací v průběhu realizace díla.
 • Účast na plánovaných technických poradách.  
 • Informace pro objednatele (písemná forma) o všech závažných okolnostech, které by ovlivnily průběh plnění díla.
 • Kontrola a přebírání částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.
 • Kontrola provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, jejich výsledků a evidence dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.).
 • Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti vystavených daňových dokladů – faktur (soupisy provedených prací) a jejich předání objednateli k proplacení.
 • Kontrola postupu prací dle HMG, smluvních ujednání a upozornění na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro případné uplatnění majetkových sankcí.
 • Provádění kontroly odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce zhotovitele stavby.