Vedení stavby

 • Seznámení se s podklady, podle kterých se provádí realizace stavby (projektová dokumentace, pasportizace, skutečný stav, obsah již uzavřených smluvních vztahů a pod.).
 • Příprava podkladů pro výběr dílčí profese vč. optimalizace projektu pro stavební povolení 
 • Sestavení portfolia poptávaných firem 
 • Kontrola úplnosti doručených nabídek
 • Součinnost při uzavírání dílčích smluv o dílo s vybranými uchazeči vč. aktualizace sml. vztahu v průběhu realizace.                                  
 • Součinnost v rámci předání staveniště, rizika a BOZP s vybraným subdodavatelem                                 
 • Zajištění geodeta, resp. vytýčení stavby
 • Organizování pravidelných koordinačních kontrolních dnů
 • Evidence přípočtů a odpočtů formou změnových listů s každým smluvním partnerem stavební části.
 • Součinnost v rámci předání díla jednotlivých subdodavatelů vč. kontroly odstranění vad a nedodělků.
 • Revize průběžných fakturací a kontrola konečné faktury v součinnosti s ing. Kuchyňkou.
 • Kontrola průběhu stavby vybraných subdodavatelů, projektové dokumentace v pravidelných i nepravidelných intervalech, vždy se zápisem do stavebních deníků.
 • Nastavení časového harmonogramu a jeho průběžná aktualizace vč. koordinace stavební připravenosti na jednotlivé části technologických celků.
 • Zajištění projednání změn technického řešení jednotlivých subdodávek dle skutečně prováděných prací v průběhu realizace díla.
 • Informace pro objednatele (písemná forma) o všech závažných okolnostech, které by ovlivnily průběh plnění díla.
 • Kontrola a přebírání částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.
 • Kontrola provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, jejich výsledků a evidence dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.).
 • Kontroling a evidence měsíční prostavěnosti celé stavební části – reporting investorovi.
 • Součinnost v rámci zkušebního provozu, resp. kolaudačního řízení.

Výhody: 

Průběh celé stavby má investor pod kontrolou a to zejména nominace jednotlivých profesí, díky interním výběrovým řízením dokáže ovlivnit a vybrat firmu dle svých představ.

V případě realizace formou generálního dodavatele toto nelze, navíc různé kompletační přirážky, správní a výrobní režie prodražuje realizaci díla. Naše společnost se postará o koordinaci všech profesí.